Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/73521
Title: Chính sách của Liên bang Nga tại Biển Đông: kế thừa hay thay đổi
Authors: Huỳnh Hồ Đại Nghĩa
Keywords: Chính sách
Liên bang Nga
Biển Đông
Abstract: Bài viết đề cập một số nội dung về khái quát chính sách của Liên bang Nga tại Biển Đông tính từ năm 2002 đến trước ngày 05/04/2012; những thay đổi liên quan đến Biển Đông, Quan hệ Nga - Mỹ, chiến lược trở lại Châu Á -Thái Bình Dương của Mỹ, chính sách hướng Đông của Nga và sự chi phối đến chính sách Biển Đông của Nga theo hướng cân bằng quyền lực.
Issue Date: 2013
Type: Bài trích
Extent: 9 tr, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu số 01 năm 2013
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.