Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/73523
Title: Hiệp định Paris năm 1973 - một thắng lợi về quân sự và chính trị của Việt Nam
Authors: Lê Hữu Đức
Keywords: Hiệp định Paris
Quân sự
Chính trị
Việt Nam
Abstract: Bài viết giới thiệu nội dung về kết quả của Hội nghị Paris có ý nghĩa về quân sự, chính trị và đối ngoại của Việt Nam
Issue Date: 2013
Type: Bài trích
Extent: 7 tr, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu số 01 năm 2013
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.