Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/73525
Title: Một số yếu tố địa - chính trị của Việt Nam: nhận thức và thực tiễn
Authors: Hoàng Khắc Nam
Keywords: Địa - chính trị
Việt Nam
Abstract: Bài viết đề cập đến ba yếu tố là vị trí địa lý, diện tích đất đai và địa mạo của Việt Nam ảnh hưởng đến địa - chính trị.
Issue Date: 2013
Type: Bài trích
Extent: 11 tr, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu số 01 năm 2013
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.