Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/73540
Title: Tổng quan về một số phương pháp xác định giá đất trên thế giới và khả năng áp dụng đối với giá quyền sử dụng đất ở Việt Nam
Authors: Nguyễn Mạnh Hải
Keywords: Quyền sử dụng đất
Giá đất
Giá quyền sử dụng đất
Việt Nam
Abstract: Bài viết tóm lược các phương pháp xác định giá đất được áp dụng ở Việt Nam và đánh giá khả năng và giải pháp cho việc áp dụng các phương pháp xác định giá quyền sử dụng đất ở Việt Nam trong thời gian tới.
Issue Date: 2007-05
Type: Bài trích
Extent: 9 trang, pdf
Method: Tạp chí Quản lý Kinh tế số 16-2007, https://vjol.info.vn/index.php/QLK/issue/view/677
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Quản lý kinh tế - Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.