Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/73543
Title: Quản lý công và hệ thống kiểm soát quyền lực
Authors: Vũ Thị Tuyết Mai
Keywords: Quản lý công
Kiểm soát quyền lực
Quyền lực
Abstract: Bài viết phân tích: (1) Những hạn chế trong quản trị và điều hành tại chính quyền địa phương; (2) Đưa ra khái niệm về phương pháp hệ thống kiểm soát chiến lược; (3) Phân tích sự cần thiết của hệ thống kiểm soát chiến lược; (4) Giới thiệu mô hình hệ thống kiểm soát chiến lược và (5) Đưa ra những nguyên tắc cơ bản để thực hiện thành công những mô hình hệ thống đó.
Issue Date: 2007-11
Type: Bài trích
Extent: 7 trang, pdf
Method: Tạp chí Quản lý Kinh tế số 17-2007, https://vjol.info.vn/index.php/QLK/issue/view/154
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Quản lý kinh tế - Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Appears in Collections:Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:
Thumbnail
  • TCQLKT17.07_Quan ly cong va he thong kiem soat quyen luc.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 171,2 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.