Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/73545
Title: Kinh nghiệm quốc tế trong công tác thu gom, xử lý rác thải đô thị
Authors: Lê Huỳnh Mai, Nguyễn Minh Phong
Keywords: Thu gom
Xử lý rác thải
Rác thải
Đô thị
Rác thải đô thị
Abstract: Bài viết phân tích những kinh nghiệm quốc tế trong công tác thu gom, xử lý rác thải đô thị. Từ đó, gợi mở một số kiến nghị trong tương lai cho Việt Nam.
Issue Date: 2008-02
Type: Bài trích
Extent: 4 trang, pdf
Method: Tạp chí Quản lý Kinh tế số 18-2008, https://vjol.info.vn/index.php/QLK/issue/view/660
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Quản lý kinh tế - Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.