Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/73559
Title: Chương trình hỗ trợ lao động dôi dư trong ngành đường sắt ở Braxin – Bài học cho Việt Nam
Authors: Vũ Lan Anh
Keywords: Lao động
Ngành đường sắt
Lao động dôi dư
Đường sắt
Braxin
Abstract: Bài viết phân tích chương trình hỗ trợ lao động dôi dư trong ngành đường sắt ở Braxin. Từ đó, gợi ý các kiến nghị cho Việt Nam.
Issue Date: 2008-05
Type: Bài trích
Extent: 9 trang, pdf
Method: Tạp chí Quản lý Kinh tế số 20-2008, https://vjol.info.vn/index.php/QLK/issue/view/665
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Quản lý kinh tế - Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Appears in Collections:Phân quyền - Lao động

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.