Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/73562
Title: Văn bản số 747/BC-UBTP13 ngày 07/08/2012 Báo cáo kết quả Đoàn công tác của Ủy ban tư pháp tại New Zealand
Authors: Ủy ban Tư pháp
Keywords: Kỷ yếu
Báo cáo
Ủy ban Tư pháp
Quốc hội khóa 13
Tổ chức và hoạt động của Quốc hội
Tư pháp
328.597
Abstract: Báo cáo trình bày kết quả Đoàn công tác của Ủy ban tư pháp tại New Zealand, bao gồm: Hoạt động của đoàn tại New Zealand; Kết quả hoạt động của đoàn công tác; Một số kiến nghị,…
Publisher: Nhà xuất bản Công an nhân dân
Issue Date: 2016
Type: Báo cáo
Extent: Tr ; PDF/A
Coverage: Thư viên Quốc hội
Right: Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hội

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.