Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/73566
Title: Giải quyết vấn đề nông nghiệp, nông thôn và nông dân trong bối cảnh Việt Nam gia nhập WTO
Authors: Trần Nguyễn Tuyên
Keywords: Nông nghiệp
Nông thôn
Nông dân
Việt Nam
Gia nhập WTO
WTO
Abstract: Bài viết phân tích thực trạng và kiến nghị giải pháp giải quyết vấn đề nông nghiệp, nông thôn và nông dân trong bối cảnh Việt Nam gia nhập WTO.
Issue Date: 2008-07
Type: Bài trích
Extent: 6 trang, pdf
Method: Tạp chí Quản lý Kinh tế số 21-2008, https://vjol.info.vn/index.php/QLK/issue/view/666
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Quản lý kinh tế - Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Appears in Collections:Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.