Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/73601
Title: Quan hệ kinh tế - thương mại Việt Nam –EU năm 2012 và triển vọng 2013
Authors: Đinh Công Hoàng
Keywords: Quan hệ kinh tế
Kinh tế
Việt Nam
Thương mại
EU
Abstract: Bài viết trình bày về thực trạng năm 2012 EU luôn coi Việt Nam là một đối tác quan trọng trong khu vực, đồng thời mở rộng hợp tác toàn diện trên các mặt và triển vọng năm 2013.
Issue Date: 2013
Type: Bài trích
Extent: 8 tr, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu số 02 năm 2013
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.