Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/73602
Title: Về sự tiếp nhận ảnh hưởng của phương Tây ở Xiêm dưới triều đại Rama V (1868-1910)
Authors: Nguyễn Văn Sang, Nguyễn Thị Huyền
Keywords: Phương Tây
Rama V
Xiêm
Triều đại Rama V
Abstract: Bài viết trình bày con đường tiếp nhận ảnh hưởng phương Tây ở Xiêm và tác động của ảnh hưởng phương Tây đối với sự phát triển của Xiêm dưới triều đại Rama V.
Issue Date: 2013
Type: Bài trích
Extent: 8 tr, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu số 02 năm 2013
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.