Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/73603
Title: Tiềm năng kinh tế viễn Đông, Liên Bang Nga và khả năng hợp tác với Việt Nam (Phần 1)
Authors: Vũ Dương Huân
Keywords: Kinh tế Viễn Đông
Viễn Đông
Liên Bang Nga
Việt Nam
Abstract: Bài viết giới thiệu tiềm năng kinh tế Viễn Đông về các lĩnh vực: tài nguyên thiên nhiên, Công nghiệp, Nông nghiệp, Giao thông vận tải, Quan hệ kinh tế đối ngoại
Issue Date: 2013
Type: Bài trích
Extent: 13 tr, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu số 02 năm 2013
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.