Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/73604
Title: Vấn đề thế tục hóa ở các nước Châu Âu và bước đầu nhận diện thế tục hóa tôn giáo ở Việt Nam hiện nay
Authors: Vũ Văn Hậu, Nguyễn Lê Thạch
Keywords: Thế tục hóa
Châu Âu
Thế tục hóa tôn giáo
Tôn giáo
Abstract: Bài viết tiếp cận quan niệm về thế tục hóa và quá trình thế tục hóa tôn giáo ở Châu Âu, nhận diện thế tục hóa tôn giáo ở Việt Nam hiện nay.
Issue Date: 2013
Type: Bài trích
Extent: 8 tr, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu số 02 năm 2013
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.