Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/73605
Title: Đặc điểm của quan hệ Nga - Đức trong những năm gần đây
Authors: Vũ Thụy Trang
Keywords: Quan hệ Nga -Đức
Hợp tác quốc tế
Abstract: Bài viết tập trung đề cập đến đặc điểm của mối quan hệ Nga - Đức trong những năm gần đây trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa cũng như nhận định những vấn đề còn tồn tại tác động đến triển vọng hợp tác hai nước trong tương lai
Issue Date: 2013
Type: Bài trích
Extent: 9 tr, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu số 03 năm 2013
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu
Appears in Collections:Phân quyền - Ngoại giao

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.