Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/73607
Title: Kinh tế Pháp: tình hình 2012 và triển vọng 2013
Authors: Nguyễn Cảnh Cường, Vũ Anh Sơn
Keywords: Kinh tế Pháp
Pháp
Abstract: Bài viết thể hiện bức tranh toàn cảnh những xu hướng chủ đạo của nước Pháp kể từ thời kỳ thịnh vượng những năm 1960, Chính sách kinh tế Pháp trong nhiệm kỳ Tổng thống 2012-2017 và dự báo kinh tế Pháp 2013.
Issue Date: 2013
Type: Bài trích
Extent: 6 tr, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu số 03 năm 2013
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.