Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/73608
Title: Tác động của khủng hoảng kinh tế toàn cầu đối với hệ thống an sinh xã hội EU
Authors: Đinh Công Tuấn
Keywords: An sinh xã hội
Khủng hoảng kinh tế
Hệ thống an sinh xã hội
EU
Abstract: Bài viết đề cập đến tác động của khủng hoảng kinh tế toàn cầu đối với các vấn đề kinh tế - xã hội EU; phản ứng chính sách an sinh xã hội của các Chính phủ EU trong thời kỳ khủng hoảng.
Issue Date: 2013
Type: Bài trích
Extent: 11 tr, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu số 03 năm 2013
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.