Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/73609
Title: Tái cơ cấu nền kinh tế - Bài học từ các nền kinh tế chuyển đổi ở các nước Đông Âu
Authors: Nguyễn An Hà
Keywords: Tái cơ cấu nền kinh tế
Nền kinh tế chuyển đổi
Đông Âu
Abstract: Bài viết tổng quan lại quá trình chuyển đổi kinh tế thị trường của Ba Lan và Hungary, rút ra một số gợi mở cho Việt Nam trong quá trình tái cơ cấu nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng ở Việt Nam
Issue Date: 2013
Type: Bài trích
Extent: 13 tr, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu số 03 năm 2013
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.