Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/73610
Title: Tiềm năng kinh tế Viễn Đông, Liên Bang Nga và khả năng hợp tác với Việt Nam (Phần II)
Authors: Vũ Dương Huân
Keywords: Dabaica
Kinh tế Viễn Đông
Viễn Đông
Liên bang Nga
Khả năng hợp tác
Việt Nam
Abstract: Bài viết tiếp tục giới thiệu nội dung về chiến lược phát triển viễn Đông và Dabaica đến 2025; Đánh giá tiềm năng kinh tế Viễn Đông; Kiến nghị các lĩnh vực hợp tác giữa Việt Nam và Viễn Đông.
Issue Date: 2013
Type: Bài trích
Extent: 13 tr, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu số 03 năm 2013
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.