Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/73611
Title: Xuất khẩu lao động hướng tới đảm bảo an sinh xã hội của Việt Nam: Hiện trạng và giải pháp
Authors: Bùi Văn Huyền
Keywords: Xuất khẩu lao động
An sinh xã hội
Abstract: Bài viết trình bày hiện trạng lao động xuất khẩu của Việt Nam; các doanh nghiệp xuất khẩu lao động; thị trường xuất khẩu lao động của Việt Nam.
Issue Date: 2013
Type: Bài trích
Extent: 11 tr, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu số 03 năm 2013
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.