Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/73612
Title: Bài học về sự lãnh đạo, chỉ đạo chiến lược của Đảng và chủ tịch Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc
Authors: Lê Hữu Đức
Keywords: Chỉ đạo chiến lược
Chủ tịch Hồ Chí Minh
Thống nhất Tổ quốc
Giải phóng miền Nam
Abstract: Bài viết đề cập tới sự lãnh đạo, chỉ đạo chiến lược sáng suốt của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Từ thực tiễn cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước vĩ đại của dân tộc Việt Nam với các bài học cơ bản.
Issue Date: 2013
Type: Bài trích
Extent: 7 tr, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu số 04 năm 2013
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.