Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/73613
Title: Cách thức tổ chức công đảng Anh thành hai bộ phận trong và ngoài nhà nước
Authors: Nguyễn Thị Hồng Minh
Keywords: Anh
Công đảng Anh
Abstract: Bài viết trình bày cơ sở phân chia Đảng thành hai bộ phận trong và ngoài nhà nước; Cơ cấu tổ chức của Công Đảng Anh trong và ngoài Nghị viện; Cơ chế kiểm soát tổ chức Đảng của nội bộ Công Đảng Anh.
Issue Date: 2013
Type: Bài trích
Extent: 13 tr, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu số 04 năm 2013
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.