Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/73622
Title: Các yếu tố tác động đến chuyển dịch cơ cấu lao động nông nghiệp, nông thôn Việt Nam
Authors: Nguyễn Mạnh Hải, Trần Toàn Thắng
Keywords: Chuyển dịch
Cơ cấu
Lao động
Nông nghiệp
Nông thôn
Việt Nam
Abstract: Bài viết phân tích các yếu tố tác động đến chuyển dịch cơ cấu lao động nông nghiệp, nông thôn Việt Nam.
Issue Date: 2009-03
Type: Bài trích
Extent: 9 trang, pdf
Method: Tạp chí Quản lý Kinh tế số 25-2009, https://vjol.info.vn/index.php/QLK/issue/view/633
Language: vi
Spatial: 2022-03-19
Right: Tạp chí Quản lý kinh tế - Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Appears in Collections:Phân quyền - Lao động

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.