Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/73625
Title: Giải pháp đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn vùng Tây Bắc
Authors: Lê Xuân Bá, Đinh Xuân Nghiêm
Keywords: Cơ cấu lao động
Lao động
Nông thôn
Tây Bắc
Abstract: Bài viết tập trung phân tích thực trạng và kiến nghị giải pháp đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn vùng Tây Bắc.
Issue Date: 2009-03
Type: Bài trích
Extent: 6 trang, pdf
Method: Tạp chí Quản lý Kinh tế số 25-2009, https://vjol.info.vn/index.php/QLK/issue/view/633
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Quản lý kinh tế - Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Appears in Collections:Phân quyền - Lao động

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.