Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/73639
Title: Vai trò của các tổ chức không vì mục tiêu lợi nhuận trong cung ứng dịch vụ sự nghiệp công tại Việt Nam
Authors: Ngô Minh Tuấn
Keywords: Lợi nhuận
Cung ứng
Cung ứng dịch vụ
Sự nghiệp công
Việt Nam
Abstract: Bài viết tập trung làm rõ vai trò của các tổ chức không vì mục tiêu lợi nhuận trong cung ứng dịch vụ sự nghiệp công tại Việt Nam.
Issue Date: 2009-05
Type: Bài trích
Extent: 10 trang, pdf
Method: Tạp chí Quản lý Kinh tế số 26-2009, https://vjol.info.vn/index.php/QLK/issue/view/635
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Quản lý kinh tế - Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.