Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/73649
Title: Báo cáo của Ủy ban thường vụ Quốc hội về tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND các cấp từ đầu nhiệm kỳ 2011-2016 đến nay và phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới.
Authors: Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Keywords: Kỷ yếu hội nghị
Hội nghị toàn quốc
Hội đồng nhân dân
Uỷ ban nhân dân
Đơn thư khiếu nại
Giám sát
Tổ chức và hoạt động của Quốc hội
Vấn đề xã hội
328.597 K600y
Abstract: Báo cáo gồm nội dung chính. Một là tổ chức và hoat động của HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016. Hai là công tác hướng dẫn giám sát cua UB TVQuốc hội và mối Quốc hộian hệ giữa các cơ quan cua Quốc hội với HĐND cấp tỉnh. Ba là phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới và một số giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoat động nhiệm kỳ 2016-2021.
Issue Date: 2015-12-22
Type: Báo cáo
Extent: Tr. 15-46; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Ban Công tác đại biểu, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hội

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.