Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/73664
Title: Xây dựng và hoàn thiện cơ chế, chính sách bảo đảm gắn kết chặt chẽ giữa phát triển kinh tế biển với củng cố quốc phòng an ninh trên biển
Authors: Nguyễn Văn Dung
Keywords: Biển
Kinh tế biển
Quốc phòng
An ninh
Abstract: Bài viết phân tích mối quan hệ, vai trò trong xây dựng và hoàn thiện cơ chế, chính sách bảo đảm gắn kết chặt chẽ giữa phát triển kinh tế biển với củng cố quốc phòng an ninh trên biển.
Issue Date: 2009-11
Type: Bài trích
Extent: 7 trang, pdf
Method: Tạp chí Quản lý Kinh tế số 29-2009, https://vjol.info.vn/index.php/QLK/issue/view/656
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Quản lý kinh tế - Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.