Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/73683
Title: Xây dựng và áp dụng chính sách an toàn lao động và đào tạo nghề cho người lao động tại các khu sản xuất tập trung: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam
Authors: Nguyễn Thị Kim Dung, Trần Thị Thu Hương
Keywords: An toàn lao động
Lao động
Đào tạo nghề
Khu sản xuất tập trung
Abstract: Bài viết phân tích kinh nghiệm quốc tế trong xây dựng và áp dụng chính sách an toàn lao động và đào tạo nghề cho người lao động tại các khu sản xuất tập trung. Từ đó, kiến nghị các bài học cho Việt Nam.
Issue Date: 2010-08
Type: Bài trích
Extent: 8 trang, pdf
Method: Tạp chí Quản lý Kinh tế số 35-2010, https://vjol.info.vn/index.php/QLK/issue/view/614
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Quản lý kinh tế - Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Appears in Collections:Phân quyền - Lao động

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.