Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/73690
Title: Hệ thống đãi ngộ tại các tổ chức phi Chính phủ quốc tế ở Việt Nam: Những bất cập và giải pháp
Authors: Nguyễn Thị Hồng Hà
Keywords: Tổ chức phi chính phủ
Phi Chính phủ
Việt Nam
Abstract: Bài viết đưa ra ý kiến nhận định đánh giá tình hình, phân tích những bất cập và đề xuất các giải pháp giúp cho các tổ chức phi Chính phủ quốc tế áp dụng để thu hút nguồn nhân lực và “giữ chân” người tài.
Issue Date: 2011-06
Type: Bài trích
Extent: 6 trang, pdf
Method: Tạp chí Quản lý Kinh tế số 41-2011, https://vjol.info.vn/index.php/QLK/issue/view/1111
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Quản lý kinh tế - Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Appears in Collections:Phân quyền - Lao động

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.