Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/73699
Title: Đầu tư công và giảm đói nghèo ở Việt Nam thời kỳ 2001 – 2010: Một số giải pháp trong thời gian tới
Authors: Nguyễn Đăng Bình
Keywords: Đầu tư công
Đói nghèo
Việt Nam
Abstract: Bài viết phân tích hiện trạng đầu tư công và giảm đói nghèo ở Việt nam thời kỳ 2001 - 2010. Từ đó, kiến nghị các giải pháp trong thời gian tới.
Issue Date: 2011-07
Type: Bài trích
Extent: 6 trang, pdf
Method: Tạp chí Quản lý Kinh tế số 42-2011, https://vjol.info.vn/index.php/QLK/issue/view/1112
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Quản lý kinh tế - Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.