Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/73731
Title: Tiếp tục hoàn thiện mối quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị
Authors: Đỗ Huy Hà
Keywords: Đổi mới kinh tế
Kinh tế
Đổi mới chính trị
Abstract: Bài viết phân tích và kiến nghị các giải pháp thúc đẩy mối quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị.
Issue Date: 2011-11
Type: Bài trích
Extent: 7 trang, pdf
Method: Tạp chí Quản lý Kinh tế số 44-2011, https://vjol.info.vn/index.php/QLK/issue/view/1250
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Quản lý kinh tế - Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.