Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/73745
Title: Đánh giá điều hành thực hiện nhiệm vụ kiềm chế lạm phát năm 2011 và giải pháp cho năm 2012
Authors: Lê Quốc Hội
Keywords: Kiềm chế lạm phát
Lạm phát
Abstract: Bài viết phân tích thực trạng và nguyên nhân dẫn tới lạm phát năm 2011. Từ đó, đề xuất các giải pháp nhằm điều hành thực hiện nhiệm vụ kiềm chế lạm phát trong thời gian tới.
Issue Date: 2012-03
Type: Bài trích
Extent: 10 trang, pdf
Method: Tạp chí Quản lý Kinh tế số 46-2012, https://vjol.info.vn/index.php/QLK/issue/view/1490
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Quản lý kinh tế - Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.