Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/73748
Title: Phát triển nông nghiệp vùng đồng bằng Bắc Bộ theo hướng bền vững
Authors: Phí Văn Hạnh
Keywords: Nông nghiệp
Đồng bằng Bắc Bộ
Abstract: Bài viết đánh giá tình hình phát triển và kiến nghị giải pháp nhằm thúc đẩy tăng trưởng nông nghiệp vùng đồng bằng Bắc Bộ theo hướng bền vững.
Issue Date: 2012-03
Type: Bài trích
Extent: 5 trang, pdf
Method: Tạp chí Quản lý Kinh tế số 46-2012, https://vjol.info.vn/index.php/QLK/issue/view/1490
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Quản lý kinh tế - Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Appears in Collections:Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.