Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/73759
Title: Kinh nghiệm tái cơ cấu kinh tế trên thế giới và bài học cho Việt Nam
Authors: Lê Thành Văn, Trần Thị Hương
Keywords: Cơ cấu kinh tế
Tái cơ cấu
Kinh tế
Việt Nam
Abstract: Bài viết phân tích khái niệm, bối cảnh, kinh nghiệm thế giới và kiến nghị các giải pháp thúc đẩy tái cơ cấu kinh tế cho Việt Nam.
Issue Date: 2012-07
Type: Bài trích
Extent: 8 trang, pdf
Method: Tạp chí Quản lý Kinh tế số 48-2012, https://vjol.info.vn/index.php/QLK/issue/view/1500
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Quản lý kinh tế - Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.