Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/73761
Title: Phương pháp xây dựng chỉ số tổng hợp đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu thống kê khác nhau ở Việt Nam
Authors: Tăng Văn Khiên, Nguyễn Văn Trãi
Keywords: Chỉ số tổng hợp
Chỉ tiêu thống kê
Việt Nam
Abstract: Bài viết phân tích sự cần thiết, vai trò và phương pháp xây dựng chỉ số tổng hợp đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu thống kê khác nhau ở Việt Nam.
Issue Date: 2012-07
Type: Bài trích
Extent: 9 trang, pdf
Method: Tạp chí Quản lý Kinh tế số 48-2012, https://vjol.info.vn/index.php/QLK/issue/view/1500
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Quản lý kinh tế - Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.