Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/73777
Title: Cải cách thể chế kinh tế thị trường ở Việt Nam: Nhìn lại để bước tiếp
Authors: Nguyễn Đình Cung, Nguyễn Thị Luyến
Keywords: Cải cách
Thể chế kinh tế
Kinh tế thị trường
Abstract: Bài viết khái quát một số kết quả cải cách thể chế kinh tế thị trường ở nước ta thời gian qua, những “nút thắt” cản trở. Từ đó, đề xuất các giải pháp tiếp tục cải cách thể chế kinh tế thị trường ở Việt Nam trong thời gian tới.
Issue Date: 2015-05
Type: Bài trích
Extent: 6 trang, pdf
Method: Tạp chí Quản lý Kinh tế số 67-2015, https://vjol.info.vn/index.php/QLK/issue/view/3018
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Quản lý kinh tế - Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.