Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/73782
Title: Kinh nghiệm về mô hình tổ chức bộ máy liên kết vùng ở Mỹ và Hàn Quốc: Bài học đối với Việt Nam
Authors: Trần Thị Thu Hương
Keywords: Tổ chức bộ máy
Liên kết vùng
Mỹ
Hàn Quốc
Abstract: Bài viết phân tích kinh nghiệm quản lý vốn vay ưu đãi của Trung Quốc và Malaysia, từ đó rút ra bài học cho Việt Nam.
Issue Date: 2015-09
Type: Bài trích
Extent: 9 trang, pdf
Method: Tạp chí Quản lý Kinh tế số 70-2015, https://vjol.info.vn/index.php/QLK/issue/view/3022
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Quản lý kinh tế - Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.