Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/73789
Title: Đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng ở Việt Nam: Thực trạng và giải pháp
Authors: Trần Bửu Long
Keywords: Cơ sở hạ tầng
Đầu tư
Đầu tư phát triển
Vai trò của Nhà nước
Abstract: Bài viết phân tích khái quát, thực trạng và kiến nghị giải pháp thúc đẩy phát triển cơ sở hạ tầng ở Việt Nam.
Issue Date: 2015-08
Type: Bài trích
Extent: 7 trang, pdf
Method: Tạp chí Quản lý Kinh tế số 69-2015, https://vjol.info.vn/index.php/QLK/issue/view/3020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Quản lý kinh tế - Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.