Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/73793
Title: Tuyến du lịch đường bộ hành lang kinh tế Đông Tây: Nghiên cứu mô hình và một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh trong thời kỳ hội nhập kinh tế ASEAN
Authors: Cao Trí Dũng, Phùng Tấn Hải Triều
Keywords: Cộng đồng kinh tế ASEAN
Tuyến du lịch đường bộ
Hành lang kinh tế Đông Tây
Cụm sản phẩm du lịch
Abstract: Bài viết đánh giá tiềm năng và tầm quan trọng của hợp tác phát triển tuyến du lịch đường bộ; giới thiệu các mô hình hợp tác tăng năng lực cạnh tranh. Từ đó, đề xuất các giải pháp đẩy mạnh khả năng khai thác đường bộ hành lang kinh tế Đông Tây.
Issue Date: 2015-08
Type: Bài trích
Extent: 7 trang, pdf
Method: Tạp chí Quản lý Kinh tế số 69-2015, https://vjol.info.vn/index.php/QLK/issue/view/3020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Quản lý kinh tế - Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.