Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/73818
Title: Thúc đẩy nông nghiệp Việt Nam phát triển bền vững: Kiến nghị giải pháp từ góc độ quản lý kinh tế
Authors: Nguyễn Thị Ánh
Keywords: Phát triển bền vững
Nông nghiệp
Nông dân
Nông thôn
Hội nhập quốc tế
Nông nghiệp phát triển bền vững
Abstract: Bài viết đánh giá khái quát thành tựu và hạn chế, yếu kém của quá trình phát triển nông nghiệp Việt Nam; đồng thời nhận định về cơ hội, thách thức trong tình hình và xu thế hội nhập quốc tế hiện nay. Từ đó, bài viết khuyến nghị một số giải pháp dưới góc độ quản lý kinh tế nhằm phát huy tiềm năng, tăng cường nội lực để thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, hiệu quả.
Issue Date: 2016-01
Type: Bài trích
Extent: 10 trang, pdf
Method: Tạp chí Quản lý Kinh tế số 74-2016, https://vjol.info.vn/index.php/QLK/issue/view/3027
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Quản lý kinh tế - Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Appears in Collections:Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.