Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/73821
Title: Hệ thống chính trị và vai trò của Chính phủ trong điều chỉnh chính sách kinh tế- xã hội của CHLB Đức sau khủng hoảng kinh tế toàn cầu
Authors: Trịnh Thị Hiền
Keywords: Hệ thống chính trị
Chính phủ
Điều chỉnh
Chính sách kinh tế - xã hội
CHLB Đức
Khủng hoảng kinh tế toàn cầu
Abstract: Bài viết trình bày thực trạng hệ thống chính trị và vai trò của chính phủ CHLB Đức trong việc xây dựng chính sách kinh tế-xã hội sau khủng hoảng; Điều chỉnh chính sách của CP Đức sau khủng hoảng
Issue Date: 2012
Type: Bài trích
Extent: 7 tr, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu số 01 năm 2012
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.