Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/73822
Title: Mô hình và khuyến nghị chính sách nhằm phát triển khu vực kinh tế tư nhân ở Việt Nam
Authors: Nguyễn Tú Anh, Nguyễn Thu Thủy
Keywords: Kinh tế tư nhân
Thể chế kinh tế thị trường hiện đại
Kinh tế
Thị trường hiện đại
Abstract: Bài viết đề xuất các mô hình phát triển khu vực kinh tế tư nhân và gợi mở dành cho Việt Nam.
Issue Date: 2015-08
Type: Bài trích
Extent: 16 trang, pdf
Method: Tạp chí Quản lý Kinh tế số 68 và 69 năm 2015, https://vjol.info.vn/index.php/QLK/issue/view/3020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Quản lý kinh tế - Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.