Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/73826
Title: Những vấn đề xã hội nổi bật của Liên minh Châu Âu năm 2011 và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam
Authors: Lê Thị Kim Oanh
Keywords: Châu Âu
Liên minh Châu Âu
Abstract: Bài viết trình bày các vấn đề xã hội nổi bật của Liên minh Châu Âu như thất nghiệp, an sinh xã hội, dân nhập cư, chống phân biệt đối xử; an ninh, môi trường và qua đó làm bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.
Issue Date: 2012
Type: Bài trích
Extent: 11 tr, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu số 01 năm 2012
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.