Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/73833
Title: Lạm phát ở Việt Nam: Thực trạng và vấn đề đặt ra
Authors: Nguyễn Trọng Tài
Keywords: Lạm phát
Kiểm soát lạm phát
Abstract: Bài viết này tập trung vào việc chỉ ra các nguyên nhân dẫn tới lạm phát và các thách thức đối với vấn đề kiểm soát lạm phát tại Việt Nam trong những năm tới đồng thời cũng đề xuất một số giải pháp giúp kiểm soát lạm phát tại VN
Issue Date: 2012
Type: Bài trích
Extent: 11 tr, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu số 02 năm 2012
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.