Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/73835
Title: Một số đề xuất, kiến nghị về vai trò lãnh đạo của Đảng đối với HĐND để nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của HĐND.
Authors: Thường trực HĐND tỉnh Lào Cai
Keywords: Tổ chức và hoạt động của Quốc hội
Hội đồng nhân dân
Uỷ ban nhân dân
Lào Cai
328.597 K600y
Abstract: Bài viết đề cập đến thực trạng vai trò lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng đối với HĐND tỉnh Lào Cai trong nhiêm kỳ qua. Đưa ra một số đề xuất và kiến nghị như các cấp uỷ Đảng phải có sự nhận thức đúng đắn về vị trí, vai trò, trách nhiệm và quyền hạn của HĐND trong hệ thống các cơ quan nhà nước;...
Issue Date: 2016-02-02
Type: Tham luận
Extent: Tr. 245-248; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Ban Công tác đại biểu, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hộiItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.