Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/73835
Title: Tín dụng cho hộ nghèo – Kinh nghiệm từ các nước và bài học cho Việt Nam
Authors: Kiều Hữu Thiện
Keywords: Tín dụng
Hộ nghèo
Abstract: Bài viết giới thiệu khái quát chung về tín dụng đối với hộ nghèo; Các nhân tố tác động tới chất lượng tín dụng đối với hộ nghèo; Kinh nghiệm nâng cao chất lượng tín dụng đối với hộ nghèo của một số nước trên thế giới và bài học rút ra đối với Việt Nam.
Issue Date: 2012
Type: Bài trích
Extent: 10 tr, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu số 02 năm 2012
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.