Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/73839
Title: Phân tích quá trình hình thành và phát triển của khu vực đồng tiền chung Châu Âu 1999-2009 trên cơ sở áp dụng lý thuyết khu vực tiền tệ tối ưu
Authors: Trần Hữu Cường, Nguyễn Thị Hoàng Giang
Keywords: Đồng tiền chung
Đồng tiền chung Châu Âu
Khu vực tiền tệ tối ưu
Abstract: Bài viết tập trung phân tích cơ sở hình thành đồng tiền chung châu Âu dựa trên một học thuyết Khu vực tiền tệ tối ưu và xem xét quá trình phát trình phát triển của Eurozone trong chặng đường 10 năm qua nhằm góp phần làm sáng tỏ vấn đề trên
Issue Date: 2012
Type: Bài trích
Extent: 15 tr, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu số 03 năm 2012
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.