Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/74279
Title: Báo cáo về kế hoạch ba năm phát triển và cải tạo kinh tế phát triển văn hóa (trước khóa họp thứ 9 của Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa)
Authors: Nguyễn Duy Trinh
Keywords: Báo cáo
Kinh tế
Văn hóa
Quốc hội khóa 9
Quốc hội nước Việt Nam DCCH
Tổ chức và hoạt động của Quốc hội
330.9597
Abstract: Báo cáo nêu những nhiệm vụ trọng tâm của kế hoạch 3 năm 1958-1960 về kinh tế và văn hóa; những vấn đề chủ yếu của công cuộc phát triển và cải tạo kinh tế, phát triển văn hóa; ra sức phấn đấu để hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch 3 năm phát triển và cải tạo kinh tế, phát triển văn hóa.
Publisher: Nhà xuất bản Sự thật
Issue Date: 1958
Type: Sách
Extent: 90 tr; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hội

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.