Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/74835
Title: Chế tạo, nghiên cứu các tính chất vật lý của hệ gốm áp điện trên cơ sở BaTiO3 và ứng dụng
Authors: Đỗ Viết Ơn
Issue Date: 2023-08-11
Type: Luận án, luận văn
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Appears in Collections:Phân quyền - Khoa học

Files in This Item:
Thumbnail
  • NCS_-_Do_Viet_On_-_DHH_-_Quyet_dinh_hoi_dong.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 707,92 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.