Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/74836
Title: Nhận diện trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước
Authors: Dương Bạch Long
Keywords: Trách nhiệm giải trình
Giải trình
Abstract: Bài viết phân tích khái niệm, vai trò và nội dung trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước.
Issue Date: 2020-11-26
Type: Bài trích
Extent: 11 trang, pdf
Method: Trang thông tin điện tử Bộ Tư pháp, https://moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/nghien-cuu-trao-doi.aspx
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Trang thông tin điện tử Bộ Tư pháp
Appears in Collections:Công chúng - Chất vấn và giải trình

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.