Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/75213
Title: Chiến lược thúc đẩy Cách mạng Công nghiệp 4.0 ở Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan - Hàm ý chính sách cho Việt Nam
Authors: Võ Hải Thanh
Keywords: Cách mạng công nghiệp 4.0
Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan
Chính sách
Công nghiệp
338.3926 Ch305l
Abstract: Cuốn sách tập trung nghiên cứu cơ sở lí luận, thực tiễn về cách mạng công nghiệp 4.0 kết hợp phân tích chiến lược thúc đẩy cách mạng công nghiệp 4.0 ở Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan; từ đó rút ra bài học kinh nghiệm và hàm ý chính sách cho Việt Nam.
Publisher: Nhà xuất bản Khoa học xã hội
Issue Date: 2022
Type: Sách
Extent: 280 tr; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á; Viện Hàn Lâm Khoa học xã hội Việt Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Công nghiệpItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.