Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/75888
Title: Lời di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Lời kêu gọi và điếu văn của Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam
Authors: Hồ Chí Minh
Keywords: Hồ Chí Minh
Quốc tang Hồ Chủ tịch
Di chúc
Lời kêu gọi
Điếu văn
Chính trị
335.4346
Abstract: Toàn văn Lời di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Lời kêu gọi và điếu văn của Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam được đọc tại lễ truy điệu trọng thể Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Issue Date: 1969
Type: Sách
Extent: 30 tr; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trịItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.